Tietosuojaseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Versio 01.05.2018
Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 §:n mukainen rekisteriseloste sekä ohjeet rekisteröidyn tarkastus- ja kielto-oikeuden käyttämiseksi.

REKISTERINPITÄJÄ

Arvo Mobile Oy
www.arvomobile.fi
Y-tunnus: Arvo Mobile Oy
Osoite: Tykistökatu 4
20520 Turku

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

nimi: Arvo Mobile Oy / Pouya Mohammadi
puh. +358 40 455 3355
sposti: pouya.mohammadi(at-merkki)arvomobile.fi

REKISTERIN NIMI

Arvo Mobile Oy:n mobiilimaksupalveluiden asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Asiakassuhteen perusteella tai rekisteröidyn suostumuksella tapahtuva Arvo Mobile Oy:n mobiilimkasupalveluihin liittyvä henkilötietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteriä ylläpidetään ja rekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään Arvo Mobile Oy:n mobiilimaksupalvelun asianmukaisen toimivuuden varmistamiseksi.

Arvo Mobile Oy käyttää rekisterissä olevia tietoja seuraavien tehtäviensä hoidossa:

1. Arvo Mobile Oy ottaa vastaan ja käsittelee asiakkaiden mobiilimaksutapahtumia koskevia reklamaatioita ja huolehtii maksupalvelun virheiden johdosta asiakkaille maksettavista puheluveloitusten hyvityksistä. Arvo Mobile Oy toimii myös tilaajaan nähden myyjänä ja tavarantoimittajaan nähden ostajana.

2. Arvo Mobile Oy ottaa vastaan ja käsittelee asiakkaiden mobiilimaksujen väärinkäytöksiä koskevia ilmoituksia ja tarvittaessa selvittää asiakkaan pyynnöstä tämän gsm-liittymälaskulle kirjatut mobiilimaksuveloitukset. Väärinkäytösten estämiseksi Arvo Mobile Oy voi tarvittaessa estää oman palvelunsa käytön tietystä gsm-liittymänumerosta.

3. Arvo Mobile Oy voi asettaa mobiilimaksulla ostettavien tuotteiden määriä koskevia ostorajoja. Tällaiset ostorajat voivat perustua esimerkiksi Arvo Mobile Oy:n ja mobiilimaksulla ostettavien tuotteiden myyjä yhtiöiden välisiin sopimuksiin, viranomaisten määräyksiin tai alaikäisen gsm-liittymänkäyttäjän huoltajan vaatimukseen.

4. Arvo Mobile Oy:n tehtäviin kuuluu myös aktiivinen asiakassuhteiden hoito, mobiilimaksupalvelujen jatkuva kehittäminen, tarjoaminen ja markkinointi sekä palveluun liittyvistä asiakkaiden kannalta tärkeistä tiedoista informoiminen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin talletetaan seuraavia tietoja:
– Palvelunkäyttäjän matkapuhelinnumero ja matkapuhelinoperaattori.
– Tapahtumatiedot tehdyistä ostoksista kuten tilausnumero.
– Mahdolliset palvelun käytön estot ja/tai rajoitukset.
– Mahdolliset palvelunkäyttäjältä saadut suoramarkkinointiluvat/-kiellot.

Lisäksi rekisteriin voidaan palvelunkäyttäjän ja alaikäisen palvelunkäyttäjän huoltajan nimenomaisella suostumuksella, ilmoituksella ja/tai pyynnöstä tallettaa palvelun käyttöä, palvelun käyttöön liittyviä yhteydenottoja, suora- tai muuta markkinointia ja/tai palvelun kehittämistä varten yksi tai useampi seuraavista palvelunkäyttäjää koskevista henkilötiedoista:

– Henkilöstä kerätään yhteystiedot (puhelinnumero). Kaikki tiedot ovat oletuksena salattuja.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietolähteenä on käyttäjä itse, verkkopalveluun rekisteröitymisen tai käytön yhteydessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisteröityjä tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta millekään ulkopuoliselle taholle eikä myöskään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS

Manuaalista aineistoa ei ole.
Rekisteri on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Rekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.

INFORMOINTI TIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

Arvo Mobile Oy:n mobiilimaksupalvelupaikoilla on palvelunkäyttäjien nähtävänä seuraavat ilmoitukset:
– Mobiilimaksupalvelun ohjelmisto toteuttaa Arvo Mobile Oy.
– Palvelunkäyttäjä on asiakassuhteessa Arvo Mobile Oy:n kanssa.
– Palvelunkäyttäjän puhelinnumero ja tehdyt ostokset rekisteröityvät Arvo Mobile Oy:n maksuttomaan asiakasrekisteriin.
– Rekisteröinnin tarkoitus on palvelun asianmukaisen toiminnan varmistaminen.

TARKASTUS- JA KIELTO-OIKEUS

Arvo Mobile Oy:n mobiilimaksupalvelun käyttäjällä on henkilötietolain 26 § ja 30 §:n mukainen on oikeus tarkastaa rekisteritietonsa ja kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suora- tai muuta markkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Tarkastus- ja kielto-oikeutta koskevat pyynnöt tulee esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona alla olevassa osoitteessa tai lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla osoitteella:

Tykistökatu 4 B, 20520 Turku. Arvo Mobile Oy

Lisätietoja ja -ohjeita tarkastus- ja/tai kielto-oikeuden käytöstä voi pyytää myös puhelimitse rekisteriasioista vastaavalta henkilöltä: Pouya Mohammadi puh. 040 455 3355

TIEDON KORJAAMINEN JA TIEDON KORJAAMISEN TOTEUTUS

Arvo Mobile Oy oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan rekisteröinnin tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröityjen tietojen korjaamista, poistamista ja täydentämistä koskevat tiedot osoitetaan edellä mainitulle Arvo Mobile Oy:n asiakasrekisteristä vastaavalle henkilölle edellä mainittuun osoitteeseen tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
Arvo Mobile Oy huolehtii siitä, ettei tällainen tieto rekisterinpitäjän oman toiminnan seurauksena leviä, jos tieto voi vaarantaa rekisteröidyin yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan.

OIKEUS TIETOJEN POISTOON

Sinulla on oikeus pyytää tallennettuja tietojasi koskevaa maksutonta tietoa, korjauksia, estämistä ja mikäli sovelletaan, tietojen poistamista. Lähetä pyyntösi meille postitse. Vapaamuotoinen pyyntö tulee lähettää kirjallisesti allekirjoitettuna yllämainituille rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Pyynnössä tulee mainita tarvittavat tunnistetiedot, jotta tietojen hakeminen järjestelmästä on mahdollista. Me poistamme tietosi, jos kumoat suostumuksesi, jos tiedot eivät enää ole olennaisia sitä tarkoitusta varten, mihin ne on tallennettu, tai jos laki kieltää tietojen tallentamisena.